За проекта

В Европа годишно се изхвърлят около 100 милиона тона храна. 53% от тях се падат на домакинствата. В същото време милиони хора по света гладуват или не си дояждат, а ресурсите на планетата се задъхват за производството на храни, което след това се пропиляват.

Цел на проекта

Дейностите по проекта целят да запълнят недостига на осведоменост и лоша образователна база за глобалните взаимосвързаности на хранителните отпадъци. Те ще повишат осведомеността за проблемите на глобалната взаимозависимост и проблемите на околната среда и социалното развитие и ще насърчат уменията за избягване на загубата на хранителни продукти. Променените модели на потребление в домакинствата допринасят за намаляване на екологичната и социалната тежест в световен мащаб.

Резултати

На първо място, повече от 2 милиона граждани на ЕС ще повишат осведомеността си да прилагат знанията и уменията, използвайки по-устойчиви модели на потребление, разбирайки, че по-добре управляваното потребление на храна ще открие възможности за други хора.

На второ място, целевите групи и заинтересованите страни (2 000 000 членове на домакинството, 3000 професионалисти в областта на образованието, 1000 представители на НПО и лидери на общественото мнение) ще увеличат знанието как глобално се отнасят хранителните отпадъци до изменението на климата, миграцията и биологичното разнообразие.

По този начин, повишеното разбиране за глобалното въздействие на хранителните отпадъци ще доведе до намаляване на хранителните отпадъци, които пряко ще допринесат за намаляване на екологичната тежест по време на производството и потреблението, фази на оползотворяване, както и намаляване на разходите за домакинствата и косвено ще увеличат продоволствената сигурност за нуждаещите се.